Projekt 

Sociální podnik AFES

reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011276

V rámci společnosti Afes s.r.o. vznikne sociální podnik AFES (dále i „SP AFES“), který se bude věnovat
zakázkové výrobě reklamních předmětů. Zakladatelkou a jedinou společnicí firmy Afes s.r.o. je Lucie
Musilová, která bude v sociálním podniku ve funkci ředitelky.


Založení SP AFES je vyústěním jejích záměrů uplatnit se v oblasti sociálních aktivit a zároveň přispět
k rozvoji podnikání v obci Kamenná Horka, jehož prostředí důvěrně zná. Sociální podnik bude naplňovat
všechny stanovené principy. SP AFES je novou podnikatelskou aktivitou, která přispěje ke snižování
nezaměstnanosti cílové skupiny obyvatel – osoby pečující o malé děti.


Nabízeným produktem se rozumí výroba reklamních předmětů novou technologií LED UV. Cenová politika
je s ohledem na ceny ostatních subjektů na trhu zcela legitimní a konkurenceschopná. Konkurenční výhodu
tvoří příznivá cenová politika, časová flexibilita služeb (flexibilní pracovní doba, nová rychlejší technologie,
…) a možnost objednání produktů na internetu.

Sociální podnik AFES chce být firmou se silnou firemní kulturou a záleží mu na tom, aby se s tím
zaměstnanci i vedení ztotožňovali. Znamená to především znalost cíle a smyslu firmy a jeho sociální
kontext. Inspirují jej firmy, které pracují s principy svobody a zodpovědnosti, protože v těchto podmínkách
roste nejen vnitřní motivace, ale i kreativita. Všichni zaměstnanci firmy budou s firemní kulturou
seznamováni, cíle, principy a záměry s nimi budou komunikovány a zaměstnanci budou již při výběru na
své pozice vybíráni dle chuti ztotožnit se s těmito záměry.

Posláním podniku je „Pomůžeme ukázat i Vaši značku“, čímž chce SP AFES vystihnout nejnovější trendy
marketingových produktů sloužících společnostem k jejich prezentaci vně i uvnitř.
SP AFES je koncipován jako trvale udržitelná sociální firma, kde pracují osoby pečující o malé děti na
principech sociálního podnikání v souladu s environmentálními aspekty výroby a spotřeby. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evaluační zpráva projektu

________________________

Informace o projektu

Název projektu

Sociální podnik AFES

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011276

Příjemce

Afes s.r.o.

Doba realizace projektu

1.5. 2019 – 30. 4. 2021

OBSAH

Úvod 3

Shrnutí projektu 4

Analýza řešení problému 8

Analýza klíčových aktérů projektu 9

Analýza rizik projektu 10

Evaluace projektu 12

ÚVOD

Evaluační zpráva (EZ) projektu Sociální podnik AFES (SP AFES) byla naplánována realizačním týmem v prvních měsících projektu ( květen – červenec 2019). Sběr dat pro EZ probíhal po celou dobu realizace projektu ( 1.5. 2019 – 30. 4. 2021). Obsah a metody evaluace zpracovával evaluátor a průběžně se probíral na týmových poradách.

 • Evaluátor

 • Odborný gestor

 • Odborný poradce

 • Manažer projektu

Za vytvoření EZ, koordinaci ev. Aktivit a průběh evaluace je zodpovědný evaluátor …

Cíle zpracování EZ projektu

 1. Shrnout podstatu projektu Sociální podnik AFES

 2. Analyzovat problém, na který projekt cílí

 1. SHRNUTÍ PROJEKTU

Projekt

Název: Sociální podnik AFES

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011276

Anotace projektu:

V rámci společnosti Afes s.r.o. vznikl sociální podnik AFES (dále i „SP AFES“), který zaměřuje svou činnost na výrobu reklamních předmětů. Zakladatelkou firmy Afes s.r.o. je Lucie Musilová, která je v sociálním podniku ve funkci ředitelky – marketingového pracovníka.

Založení SP AFES bylo vyústěním jejích záměrů uplatnit se v oblasti sociálních aktivit a zároveň přispět k rozvoji podnikání v obci Kamenná Horka, jehož prostředí důvěrně zná. Sociální podnik naplňuje všechny stanovené principy. SP AFES řeší problémy na trhu práce pro osoby pečující o malé děti.

Nabízeným produktem se rozumí výroba reklamních předmětů novou technologií LED UV a sublimací. Cenová politika je s ohledem na ceny ostatních subjektů na trhu zcela legitimní a konkurenceschopná. Konkurenční výhodu tvoří příznivá cenová politika, časová flexibilita služeb (flexibilní pracovní doba, nová rychlejší technologie, …) a možnost objednání produktů na internetu.

Zařazení projektu

Číslo a název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo a název prioritní osy OPZ:

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu SP AFES

Cílem projektu je zvýšení sociální a ekonomické hodnoty především tím, že funkčně propojí integračně založené řízení lidských zdrojů s business developmentem. Součástí projektového záměru je podpora rovných příležitostí a širokého společenského povědomí a šíření podstaty sociálního podnikání. Důležitým cílem je ukázat možnosti využití sociálního podniku pro další subjekty a aktivity. Dalším důvodem pro tento podnikatelský záměr je také možnost smysluplného využití chátrající budovy bývalé prodejny Jednota, která bude sloužit jako provozovna firmy.

Příjemce

Afes s.r.o.

Adresa: Kamenná Horka 64

Jednatel: Lucie Musilová

Rozpočet

Celkové způsobilé náklady: 2 999 968,75

Období

  1. 2019 – 30. 4. 2021

Klíčové aktivity

 1. Vytvoření a zachování pracovních míst + vzdělávání

Popis klíčové aktivity:

SP AFES vytvoří k 1. 7. 2019 3 pracovní pozice pro zaměstnance a 1 pracovní pozici ředitelky SP k 1. 5. 2019. Obsazení pracovních pozic bude předjednáno, tak aby mohli všichni nastoupit v termínu. Nicméně je situace na trhu práce nestabilní a může vyvstat problém s výběrem osob z CS. Nová ředitelka SP si před zpracováním tohoto projektu vytvořila databázi možných kandidátů na pracovní pozice. Pro správný chod SP bude vytvořen seznam brigádníků, kteří by mohli 3 pracovníky zastoupit v jejich nepřítomnosti. Tito brigádníci budou pravidelně zaškolování dle přiřazených pracovních pozic. Jejich zaškolování je zcela v kompetenci ředitelky SP a je dobrovolné. SP AFES povede odborný realizační 5členný tým složený z ředitelky sociálního podniku, odborné gestorky, odborné poradkyně, projektového a finančního manažera a pracovníka 1 (zástupce ředitele). Popis pracovních pozic a lidských zdrojů je rozepsán v Podnikatelském plánu. Sociální podnik AFES má připraven několika stupňový vzdělávací systém pro zaměstnance z cílových skupin, jehož úkolem je efektivně připravit zaměstnance na výkon jejich pracovní pozice a dodat jim potřebné znalosti a sebedůvěru. V rozpočtu je počítáno s 10 kurzy, avšak to není konečný počet – bude záležet na zaměstnancích a jejich potřebách či zájmech. 1. stupeň - vstupní školení 2. stupeň - motivační školení 3. stupeň - průběžná školení Popis vzdělávání je upřesněn v Podnikatelském plánu. Strana: 15 z 28 Pro CS je v rozpočtu vyhrazena i položka Jiné nezbytné náklady, které zahrnují náklady pro realizování jejich aktivit (může se jednat o výpis z rejstříku trestů, aj.). Dále budou z nepřímých nákladů hrazeny půlroční odměny dle jejich docházky a odvedené práce. Klíčová aktivita je úzce spojena s KA Poskytování psychosociální podpory a s KA Provoz.

 1. Poskytování psychosociální podpory

Popis klíčové aktivity:

Cíle SP AFES je, aby byla konkurenceschopná na trhu práce, zaměstnanci byli spokojeni, zažívali ve firmě pocit sounáležitosti, byli ztotožněni s firemní kulturou a byla nízká fluktuace. Prostřednictvím odborného garanta (MČ): 1) 1x měsíčně individuální konzultace se zaměstnanci První vstupní - 2 hodiny - identifikace témat Dále pravidelná práce na individuálních tématech - např. práce s časem, životní spokojenost 2) 1x 3 měsíce - supervize týmu - podpora firemní kultury, vnitřní motivace, komunikace Pracovat se bude v oblastech: filozofie, poslání - firemní kultura; řízení firmy, profesionalita; tým - vztahy na pracovišti; klient; spolupráce - okolní organizace - vztahy s okolím. Vždy s cílem určit příslušnost problému a sféru vlivu jednotlivých pracovníků. Pocit sounáležitosti bude reflektován tím, že bude zaměřena pozornost na cíle - být schopný, být spojený, být spolupodílející se a mít odvahu být nedokonalý. Vzhledem k cílové skupině to určitě budou i témata spojená s posílením rodičovských kompetencí, kompetencí obecně, řešení problému a osobního rozvoje. 3) 1x ročně teambuildingový den Prostřednictvím vedení firmy: a) Systém pravidelných porad b) Hodnocení zaměstnanců c) Sebehodnocení Neformální aktivity: Vánoční večírek, společný výlet - vše, co podporuje soudržnost, může být i společná akce pro rodiče a děti - Bongo aj. Strana: 16 z 28 Benefity: sick day - 2 za rok; pružná pracovní doba, home office pro vedení a dle možnosti i pro zaměstnance; vstupenky aj. dle spolupráce s okolními firmami KA přímo navazuje na KA Vytvoření a zachování pracovních míst + vzdělávání.

 1. Marketing

Popis klíčové aktivity:

Marketing SP AFES bude realizován pomocí vlastními silami a externími marketingovými službami. V přípravné fázi realizace se bude snažit SP vytvořit jednotnou grafickou identitu podniku, na kterou budou navázány další aktivity. Propagace využívá vybrané složky komunikačního mixu:

1) reklama - zde bude důkaz kladen a tištěnou a fyzickou podobu propagace (letáčky, cedule, aj.).

2) Podpora prodeje - aktivita se týká celorepublikových výstav a místního lobbingu (velká část financí půjde na vzorkové produkty). 3) PR - jak bylo výše uvedeno, je stěžejní zpracování jednotné grafické identity; v rámci PR se SP AFES bude účastnit místních akcí s charakterem SP.

4) Přímý marketing - jedná se o pravidelný telemarketing (2x ročně outsourcing u telemark. firmy s aktuální kampaní), online-marketing a sociální sítě, originální webové stránky, včetně grafického zapracování, či e-shop, včetně napojení na další software podniku. Pro telemarketing uvažuje ředitelka SP o spolupráci se společností sales24, s.r.o. (známou jako "Kolibřík"), nebo 1.SDZP družstvo z Děčína.

Marketing je rozepsán v Podnikatelském plánu v kap. 5.6 Marketing a marketingový mix. Klíčová aktivita doplňuje a rozvíjí KA Provoz.

 1. Provoz

Popis klíčové aktivity:

Jedná se o klíčovou aktivitu pro realizaci projektu. Provoz bude realizován v provozovně v Kamenné Horce č.p. 64, kde se nachází sídlo společnosti Afes s.r.o. Provozní doba SP AFES bude od 7 - 16 hod, přičemž zaměstnanci na 0,5 HPP mohou přizpůsobit příchod a odchod dle svých potřeb, samozřejmě po domluvě s vedením (bude nastavena týdenní pracovní doba; např. 8-12, 10-14, apod.). Náhlá nepřítomnost bude řešena individuálně. Pro dlouhodobou nepřítomnost bude využit brigádník. Strana: 17 z 28 Provoz SP AFES, který je zaměřen na reklamní produkty, bude zajišťovat ředitelka SP, která bude řídit a koordinovat jeho činnost. Dále se bude věnovat strategickému vedení a rozvoji společnosti a dodržování principů sociálního podniku. Pracovníci budou zajišťovat kompletní zpracování zakázek. Podrobný popis pracovních náplní jednotlivých pozic je uveden v Podnikatelském plánu v kap. 6.1. Potisk samotných produktů bude probíhat na LED UV tiskárně a výrobky budou baleny pomocí efektivního balícího stroje. Dle nastavených marketingových aktivit bude SP prezentován na veřejných akcích, veletrzích, výstavách, aj. K návštěvám SP AFES bude připraven malý showroom s prezentací vybraných produktů a k prezentaci SP samotného. Součástí KA je i vytváření evaluační zprávy a zpracování příchozích dotazníkových šetření, které má v řešení Evaluátor. KA je propojena se všemi ostatními - Vytvoření a zachování pracovních míst + vzdělávání; Poskytování psychosociální podpory a Marketing. Tyto aktivity musí být všechny provázány, tak aby mohl podnik správně fungovat. KA mohou být upraveny dle potřeb CS a podnikání.

 1. ANALÝZA ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Současný stav na trhu práce pro cílovou skupinu osob pečujících o malé děti:

 • Nemají práci

 • Pracují na nekvalifikovaných pozicích

 • Na pracovních místech se profesně ani osobně nerozvíjejí

 • Nízká možnost zkrácených úvazků

 • Malá nabídka flexibilních úvazků

SP AFES vytvořil plnohodnotný integrační sociální podnik pro osoby pečující o malé děti.

 • Na základě naplňování principů sociálního podnikání vznikl nový sociální podnik

 • Osoby z CS pracují na nejkvalifikovanějších pozicích dle svých možností

 • Plnohodnotný sociální podnik plní více společenských rolí

 • Osoby z CS se rozvíjejí v osobní i profesní rovině

 • Osoby z CS pracují na zkrácených a flexibilních pracovních úvazcích

 1. ANALÝZA KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ PROJEKTU

Analýza klíčových aktérů vůči realizaci a evaluaci projektu SP AFES představuje výsledek brainstormingu realizačního týmu, na kterém byli identifikováni významní aktéři a jejich role.

Subjekt

Dopad

Ovlivnění

Interní

Lucie Musilová

 • Stabilní sociální podnik

 • Transparentnost

 • Růst hodnoty sociálního podniku

 • Zisk

 • Propojenost, síťování

 • Samostatnost

 • Možnost ovlivnit směr personalistiky

Výrazný vliv /zásadní ovlivnění

Zaměstnanci

 • Dlouhodobá možnost zaměstnání

 • flexibilní a stabilní pracovní pozice

 • možnost osobního rozvoje a vzdělávání

Výrazný vliv

Pavla Teplá

 • Zajištění kvalitního produktu

 • Korektní jednání

Zájem/vliv

Monika Čuhelová

 • Zvýšení konkurenceschopnosti

 • kvalita produktu

Zájem/vliv

Externí

Zákazníci

 • Korektní jednání

 • Zpětná vazba

Zájem/vliv

Dodavatelé

 • Zajištění odbytu

 • Korektní jednání

Nízké ovlivnění

 1. ANALÝZA RIZIK PROJEKTU

Cílem kapitoly je určit, jaká jsou rizika, která by mohla zabránit dosažení cílů projektu. Vyhodnocuje se “pravděpodobnost“ výskytu rizika a závažnost „dopadu“ výskytu rizika, která společně určí „význam“ rizika. Závěrem analýzy je navržena strategie, jak riziku dále předcházet, nebo ho řešit v případě jeho vzniku.

Popis rizika

Význam

Pravděpodobnost

Závažnost

Strategie předcházení/řešení vzniklé

rizikové situace

1

Nepřítomnost zaměstnanců v případě potřeb dětí

10

5

8

 • Je nutný citlivý a odborný přístup. Být flexibilní a operativně řešit vzniklé situace. Vytvořit dohody o možnosti zástupu brigádníky.

2

Předsudky k sociálnímu podnikání

8

4

3

 • Šíření povědomí a pozitivní reference o sociálním podnikání.

3

Nezájem zaměstnanců z CZ o rozvoj a vzdělání

5

3

2

 • Obvykle toto riziko nenastává, pokud ano, bude nutné zvýšit informovanost a motivaci zaměstnanců.

4

Zvednutí minimální mzdy

5

5

3

 • Stát se dostatečně silným podnikem, tak, aby ho toto riziko ovlivnilo minimálně.

5

Ekonomická krize

10

10

10

 • Stát se dostatečně silným podnikem, tak, aby ho toto riziko ovlivnilo minimálně.

6

Zvýšení daňové zátěže

5

5

3

 • Stát se dostatečně silným podnikem, tak, aby ho toto riziko ovlivnilo minimálně.

7

Příchod nové konkurence

5

4

2

 • Diverzifikace podnikání. Budování důvěryhodné značky, pevných vztahů s odběrateli a partnery, tak aby nedocházelo k odchodu ke konkurenci.

8

Nárůst cen materiálu, služeb a energií

6

5

3

 • Hledání nových dodavatelů a odběratelů. Průběžně provádět analýzu trhu, zvýší se tím povědomí o možnostech na trhu.

9

Krátká historie sociálního podniku

3

-

1

 • V začátcích projektu je nutná vysoká podpora a kontrola projektu odbornou garantkou a odbornou poradkyní. S využitím jejich zkušeností se sociální podnik rychle zorientuje v problematice obchodních nástrojů. Naučí se jich rychle a efektně využívat.

10

Značka není v povědomí zákazníků

3

5

3

 • Marketingové aktivity

 1. EVALUACE PROJEKTU

K vyhodnocení projektu je využit přístup, který bude kombinovat zejména metody – pozorování, dotazníky, rozhovory.

Následuje seznam evaluačních otázek.

 • EO1: Jaká je charakteristika zaměstnanců z cílové skupiny v podpořených sociálních podnicích?

 1. Jak se liší reálná cílová skupina od skupiny předpokládané v podnikatelském plánu?

Reálná cílová skupina se od skupiny předpokládané v podnikatelském plánu neliší.

 1. Jak docházelo k oslovování zástupců cílové skupiny?

K oslovení zástupců cílové skupiny proběhlo formou dotazu na místní úřad práce, který disponuje evidencí, ve které jednoduše vyselektuje požadované kandidáty. Ze seznamu vhodných kandidátů bylo osloveno devět vybraných. Na schůzku a pohovor se z nich dostavilo pět uchazečů. Následně byl vybrán jeden vhodný kandidát, který uzavřel pracovní smlouvu a byl zaměstnán.

Druhá varianta, která byla použita byl vypracován inzerát a spuštěna placená propagace na facebooku. Na základě této metody se přihlásilo dvanáct uchazečů, kteří zaslali své podklady a zúčastnili se schůzky a pohovoru. Následně byl vybrán také jeden vhodný kandidát, který uzavřel pracovní smlouvu a byl zaměstnán.

 1. Jaké jsou zkušenosti podpořených osob se zapojením na trhu práce?

Pracovník 1 - V krátké době vystřídala zaměstnankyně tři zaměstnání z důvodu nemožnosti zkrácení pracovního úvazku musela sama práci opustit. Její děti (synové 5 a 8 let) potřebovali odevzdávat a vyzvedávat z předškolního zařízení. To však nebylo možné zařídit při směnování. Nebylo tedy možné sladit pracovní a osobní život.

Pracovník 2 – Po ukončení rodičovské dovolené si vhodné zaměstnání hledala 8 měsíců a na trhu práce nebyla vhodná pracovní příležitost, aby mohla sladit pracovní a osobní život. Zaměstnankyně je samoživitelkou s dcerou 5 let.

 1. Jaké případné bariéry identifikovaly osoby podpořené pro možnost zapojení se na trhu práce?

Na trhu práce je velmi málo pracovních nabídek s možností zkrácené nebo flexibilních pracovní doby.

 1. Jaké byly motivace zapojených osob pro vstup do sociálního podniku?

Příležitost podílet se na nově vznikajícím projektu. Inovativní pracovní podmínky.

EO2: Jak se změnila situace cílové skupiny díky intervenci především z hlediska postavení na trhu práce a ve společnosti?

 1. Jaký vliv mělo zapojení do projektu na kvalitu života zapojených osob z cílové skupiny?

Pracovníci z cílové skupiny mohou lépe sladit pracovní a osobní život. Zkrácenou pracovní dobu vítají a jsou rádi, že tuto možnost mají. Flexibilní pracovní doba jim umožní lépe a více věnovat čas svým dětem. Osobní život mají kvalitnější.

 1. Jak se změnila u zapojených osob z cílové skupiny možnost zapojení na trhu práce?

Pracovníci měli čas věnovat se osobnímu rozvoji a vzdělávání. Přečkali dobu, kdy jsou děti ještě malé a potřebují více pozornosti. Častěji s nimi musí rodič zůstat na OČR. Čím starší mají děti, tím lépe se jim zapojuje na trhu práce.

 1. Jak se u zapojených osob z cílové skupiny změnila jejich finanční situace?

U pracovníků z CS došlo ke zlepšení finanční situace. Jsou si vědomi, že pokud nastoupí na zkrácené pracovní úvazky, mají méně peněz. Ale tuto variantu kvitují a s nižší mzdou počítají.

 1. Jaké nové znalosti a dovednosti si zapojené osoby z cílové skupiny osvojily?

 • Práce s počítačem

 • Základní dovednosti word, excel, grafické programy

 • Obsluha nové technologie

 • Práce s časem

 • Komunikační dovednosti

 • Samostatnost

 1. Jak se změnilo postavení v komunitě (vztahy s osobami blízkými, známými, sousedy apod.) zapojených osob z cílové skupiny?

Osoby nejsou vnímány jako parazitující na systému, ale naopak odvážnými v rozhodnutí pracovat i s malými dětmi.

EO3: Jaká je charakteristika podpořených sociálních podniků?

 1. Jaká je právní forma sociálního podniku?

Společnost s ručením omezeným

 1. Jak dlouhou zkušenost se sociálním podnikáním podnik má, a proč se rozhodl začít se sociálním podnikáním?

Podnik neměl v roce 2019 žádné zkušenosti se sociálním podnikáním. Vznik sociálního podniku je vyústění přání ředitelky kombinovat své podnikatelské zkušenosti a přinést do podnikání přidanou hodnotu. Plnit vyšší smysl než jen ekonomický.

 1. Jaký je celkový počet zaměstnanců a úvazků sociálního podniku?

Počet:

- zaměstnanců 5

- úvazků 3

 1. Jaké typy úvazků jsou preferovány a proč?

Podnik je zaměřený na zaměstnávání osob pečujících o malé děti. Preferovány jsou zkrácené úvazky s flexibilní pracovní dobou.

 1. Byly úvazky přizpůsobeny typu znevýhodnění jednotlivých osob z cílové skupiny? Pokud ano, jak?

Ano, byly přizpůsobeny. Zaměstnancům z CZ byla nabídnuta zkrácená pracovní doba.

 1. Kolik z celkového počtu zaměstnanců a úvazků tvoří zástupci cílové skupiny a jejich úvazky?

Z celkového počtu zaměstnanců jsou 4 zaměstnanci z CS.

 1. Jaké byly důvody pro zvolení konkrétní cílové skupiny?

Sama ředitelka má malé děti a této problematice velmi dobře rozumí. Chtěla pomoci rodičům v podobné situaci.

 1. Jaké bariéry pro vstup na trh práce jsou identifikovány, jak na ně sociální podnik reaguje?

 • Častá nepřítomnost na pracovišti

Podnik na problém reaguje zajištěním smluvních brigádníků. V případě nepřítomnosti zaměstnance může tedy rychle reagovat a brigádníky oslovit.

 1. Jak podpořené osoby hodnotí pracovní prostředí (pracovní podmínky)?

Osoby z CS pracovní podmínky hodnotí velmi kladně. Jsou mile překvapeni, že se ke každému přistupuje SP individuálně dle jeho potřeb. Komunikace ohledně plánování směn a pracovní doby je na velmi dobré úrovni.

 1. Mohou si uchazeči o zaměstnání vyzkoušet, zda jim bude daná práce s ohledem na jejich situaci vyhovovat?

Ano, před uzavřením pracovní smlouvy, mají možnost být jeden den přítomni na pracovišti a vedoucí pracovník jim vše popíše, ukáže a předá veškeré potřebné informace.

 1. Jak hodnotí podpořené osoby náplň práce?

Náplň práce je velmi rozmanitá a různorodá. To zaměstnanci hodnotí kladně a berou to za součást firemní kultury.

 1. Jak hodnotí podpořené osoby přístup a podporu ze strany zaměstnavatele?

Osoby z CS hodnotí přístup a podporu velmi kladně, jsou rádi, že tato nabídka na trhu je. Při prvním oslovení byli překvapeni, že tato možnost vůbec je a rozšíření této možnosti ve firmách by bylo velmi příhodné.

 1. Dostává se jim speciální podpory za účelem překonání jejich znevýhodnění?

Osobám z CS je poskytována podpora odbornou poradkyní. Ve firmě fungují porady, supervize a individuální konzultace.

 1. Je naplňován podnikatelský plán?

V podnikatelském plánu byl hlavním produktem zvolen obnovitelný kelímek. Ten je hojně využíván na hromadných akcí. Z důvodu Covid je většina hromadných akcích zrušena a tím pádem nemůže být hlavním prodávaným produktem. Firma si od začátku projektu vyzkoušela a velmi dobře osvojila novou technologii, a tak je schopna nabídnout jiné produkty.

 1. Které části podnikatelského plánu se naplnit daří a které nikoliv?

Podnikatelský plán se bohužel nedaří plnit na 100%.

 1. Jaké jsou příčiny úspěchu a neúspěchu (plnění a neplnění podnikatelského plánu)?

Z důvodu nepředvídatelných ekonomických problémů na trhu kvůli Covid. Doba pro nový projekt je náročná, ale firma je velmi flexibilní a snaží se velmi rychle přizpůsobovat ekonomické situaci a podmínkám na trhu.